اندازه بلوز لباس
سایز طول لباس پهنای لباس استین
۱ ۳۳  ۲۸ ۲۷
۲ ۳۶ ۲۹ ۲۸
۳ ۳۶ ۲۹ ۳۱
اندازه شلوار لباس
سایز طول شلوار کش کمر فاق
۱  ۳۸  ۱۸ تا ۲۹ ۱۹
۲  ۴۰  ۱۸ تا ۲۸  ۲۱
۳  ۴۲  ۲۲ تا۳۲  ۲۲

لباس دخترانه (2)

لباس دخترانه (1)

لباس دخترانه (3)