سایز بلندی لباس پهنای لباس آستین
۱۸ ۳۷ ۲۶ ۳۹
۲۰ ۳۹ ۲۹ ۴۰
۲۲ ۴۱ ۳۰ ۴۱
۲۴ ۴۳ ۳۲ ۴۷

IMG_2771

IMG_2775

IMG_2772